หากต้องการเปลี่ยนสมุดบัญชีในการรับเงินว่างงานจะต้องดำเนินการอย่างไร

คำตอบ :

ให้นำสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารฉบับใหม่ที่ต้องการเปลี่ยนแนบพร้อมสำเนาบัตรประชาชน ติดต่อสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ / จังหวัด / สาขา ที่ยื่นเรื่องไว้