หากไม่ได้รับความเป็นธรรมจากนายจ้างจะต้องทำอย่างไร

คำตอบ :

แนะนำติดต่อกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โทรสายด่วน1546