สาเหตุใดบ้างที่ไม่สามารถอนุมัติกรณีว่างงานได้

คำตอบ :

จ่ายเงินสมทบไม่ครบหลักเกณฑ์เงื่อนไข , ไม่ปฏิเสธ การฝึกงาน , ถูกเลิกจ้างเนื่องจากกระทำความผิด , อายุครบ 55 ปี ขึ้นไป