ผู้ประกันตนแรงงานต่างด้าว ต่างชาติ สามารถขึ้นทะเบียนว่าง ผ่านเว็บไซต์กรมจัดหางานได้หรือไม่

คำตอบ :

ไม่สามารถขึ้นทะเบียนว่างงานผ่านเว็บไซต์ได้