หากใบนัดรายงานตัวสูญหาย หรือ ชำรุดจนไม่สามารถอ่านข้อความได้ จะต้องทำอย่างไร

คำตอบ :

แนะนำผู้ประกันตนติดต่อแจ้งความที่สถานีตำรวจ และนำบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมใบแจ้งความ ไปติดต่อสำนักงานจัดหางานที่ยื่นเรื่องไว้เพื่อขอคัดสำเนาใบนัดรายงานตัว