หากผู้ประกันตนแจ้งสาเหตุและวันที่ลาออกจากงานไม่ตรงกับนายจ้างเป็นเหตุทำให้ไม่ได้รับการอนุมัติเงินว่างงานจะต้องทำอย่างไร

คำตอบ :

หากตรวจสอบแล้วพบว่านายจ้างแจ้งข้อมูลผิดพลาด แนะนำให้นายจ้างติดต่อสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ / จังหวัด / สาขา ที่สถานประกอบการตั้งอยู่เพื่อแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง หากผู้ประกันตนแจ้งข้อมูลผิดพลาด แนะนำให้ติดต่อสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ / จังหวัด / สาขา ที่ยื่นเรื่องขึ้นทะเบียนว่างงานไว้