สำนักงานประกันสังคมจะหักค่าธรรมเนียมในการโอนเงินบำนาญชราภาพครั้งละเท่าไร

คำตอบ :

สำนักงานประกันสังคมจะหักค่าธรรมในการโอนเงินบำนาญชราภาพ ครั้งละ 5 บาท