กรณีเงินบำนาญชราภาพ จะโอนเข้าบัญชีผู้ประกันตนที่ได้รับสิทธิแล้ววันที่เท่าไร

คำตอบ :

เงินบำนาญชราภาพจะโอนเข้าบัญชีผู้ประกันตนทุกวันที่ 25 ของเดือน นับจากได้รับการอนุมัติ หากวันที่ 25 ของเดือนตรงกับวันหยุดราชการจะโอนวันเปิดทำการถัดไป