กรณีที่จ่ายเงินสมทบ 12 เดือนขึ้นไปจะได้รับเงินชราภาพอย่างไร

คำตอบ :

จะได้รับส่วนของผู้ประกันตน ส่วนของนายจ้าง และผลประโยชน์ตอบแทนที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด