กรณีที่จ่ายเงินสมทบไม่ครบ 12 เดือน จะได้รับเงินชราภาพอย่างไร

คำตอบ :

จะได้รับเฉพาะส่วนของผู้ประกันตนเท่านั้น