หากผู้ประกันตนประสงค์จะรับเงินบำเหน็จโดยไม่รอดอกเบี้ยจะได้หรือไม่

คำตอบ :

แนะนำให้แจ้งเจ้าหน้าที่วินิจฉัยของสำนักงานประกันสังคมที่ยื่นขอเบิกสิทธิประโยชน์ทดแทนโดยตรงเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้พิจารณาและชี้แจงเหตุผลให้ผู้ประกันตนทราบในการขอรับบำเหน็จต่อไป