กรณีที่ผู้ประกันตนไม่มีทายาทหรือไม่มีบุคคลที่จะทำหนังสือระบุสิทธิ ใครเป็นผู้ได้รับสิทธิ

คำตอบ :

พี่น้องร่วมบิดา มารดา เดียวกัน , พี่น้องร่วมบิดา หรือ ร่วมมารดา , ปู่ย่าตายา , ลุงป้าน้าอา