ผู้ประกันตนสามารถทำหนังสือระบุให้แก่ผู้มีสิทธิไว้ล่วงหน้าได้หรือไม่

คำตอบ :

สามารถทำหนังสือล่วงหน้าได้