หากต้องการเปลี่ยนสมุดบัญชีในการรับเงินสงเคราะห์บุตรจะต้องทำอย่างไร

คำตอบ :

ให้นำสำเนาสมุดบัญชีธนาคารฉบับใหม่ที่ต้องการเปลี่ยน แนบพร้อมบัตรประชาชนตัวจริงติดต่อสำนักงานประกันสังคมที่ยื่นเรื่องไว้