บุตรมีการเปลี่ยนชื่อ – สกุล จะต้องแจ้งสำนักงานประกันสังคมหรือไม่

คำตอบ :

ผู้ประกันตนไม่ต้องแจ้งสำนักงานประกันสังคม