ผู้ประกันตนเสียชีวิตขณะบุตรอายุยังไม่ครบ 6 ขวบ ยังมีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์บุตรหรือไม่

คำตอบ :

บุตรยังคงได้รับสิทธิ และเงินสงเคราะห์บุตรจะจ่ายให้แก่ผู้อุปการะต่อไปจนกว่าบุตรจะอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์