คำถามที่พบบ่อย  ค้นหา

ประเภทหมวดหมู่ คำถามที่เกี่ยวข้อง
คำถามที่พบบ่อย หากต้องการได้รับเงินเป็นบำนาญชราภาพต้องนำส่งเงินสมทบกี่เดือน
คำถามที่พบบ่อย หากต้องการได้รับเงินบำเหน็จชราภาพจะต้องนำส่งเงินสมทบกี่เดือน
คำถามที่พบบ่อย บุตรเสียชีวิตก่อน 6 ขวบ ผู้มีสิทธิจะยังได้รับเงินกรณีสงเคราะห์บุตรหรือไม่
คำถามที่พบบ่อย หากต้องการเปลี่ยนสมุดบัญชีในการรับเงินสงเคราะห์บุตรจะต้องทำอย่างไร
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนมีการเปลี่ยนชื่อ – สกุล จะต้องแจ้งสำนักงานประกันสังคมหรือไม่
คำถามที่พบบ่อย บุตรมีการเปลี่ยนชื่อ – สกุล จะต้องแจ้งสำนักงานประกันสังคมหรือไม่
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนเสียชีวิตขณะบุตรอายุยังไม่ครบ 6 ขวบ ยังมีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์บุตรหรือไม่
คำถามที่พบบ่อย สามี ภรรยา จดทะเบียนหย่ากัน หรือ แยกกันอยู่ ใครเป็นผู้ได้รับสิทธิ
คำถามที่พบบ่อย ใครบ้างไม่ได้รับความคุ้มครองกรณีสงเคราะห์บุตร
คำถามที่พบบ่อย หากหยุดจ่ายเงินสมทบจะได้รับเงินกรณีสงเคราะห์บุตรหรือไม่
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนจะได้รับเงินสงเคราะห์บุตรเดือนละเท่าใด
คำถามที่พบบ่อย ใครมีสิทธิได้รับเงินกรณีสงเคราะห์บุตร
คำถามที่พบบ่อย บริจาคร่างกายให้โรงพยาบาลหลังเสียชีวิตจะเบิกค่าทำศพได้หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย หากเผาศพในสถานที่ที่ไม่ใช่วัด เช่นเชิงตะกอน ใครจะเป็นผู้เซ็นรับรองเอกสารผู้จัดการศพ
คำถามที่พบบ่อย การเซ็นเอกสารแสดงการเป็นผู้จัดการศพหากเจ้าอาวาสไม่อยู่ใครเป็นผู้เซ็นรับรอง
คำถามที่พบบ่อย บุตรบุญธรรม มีสิทธิได้รับบำเหน็จชราภาพกรณีเสียชีวิตหรือไม่
คำถามที่พบบ่อย หากมีการจดทะเบียนสมรสซ้อนและไม่มีการจดทะเบียนหย่าภรรยาคนใดเป็นผู้มีสิทธิรับผลประโยชน์
คำถามที่พบบ่อย ยื่นเรื่องเบิกสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีเสียชีวิตไม่มีหลักฐานการเสียชีวิตของบิดา มารดา มายืนยันควรทำอย่างไร
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนได้รับอนุมัติเป็นผู้ทุพพลภาพ จะได้รับเงินกรณีชราภาพหรือไม่
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนได้รับการอนุมัติเป็นผู้ทุพพลภาพแล้วสามารถเบิกเงินกรณีคลอดบุตรได้หรือไม่
‹ First  < 12 13 14 15 16 >