คำถามที่พบบ่อย  ค้นหา

ประเภทหมวดหมู่ คำถามที่เกี่ยวข้อง
คำถามที่พบบ่อย กรณีผปต.มีการแจ้งเปลี่ยนสถานพยาบาลและหลังจากนั้นเจ็บป่วยเป็นผู้ป่วยใน หากต้องนอนพักรักษาตัวไปจนถึงวันที่สิทธิใหม่ปรากฏ ผปต.จะต้องดำเนินการอย่างไร
คำถามที่พบบ่อย ต่างชาติ/ต่างด้าว สามารถทำงานกับนายจ้างหลายรายได้หรือไม่ หากได้ต้องขอใบอนุญาตทำงานใหม่หรือไม่ หรือสามารถใช้ใบอนุญาตทำงานที่ขึ้นทะเบียนกับนายจ้างเดิมได้
คำถามที่พบบ่อย กรณีสงเคราะห์บุตร หากบุตรเกิดนานแล้ว(บุตรยังอายุไม่ครบ 6 ปีบริบูรณ์) แต่ผปต.เพิ่งจะมีการนำส่งเงินสมทบครบ 12 เดือนก่อนเดือนที่จะยื่นเรื่อง ทางสำนักงานประกันสังคมจะมีการอนุมัติเงินย้อนหลังหรือไม่ สาเหตุใดจึงไม่ได้รับการอนุมัติสิทธิย้อนหลัง
คำถามที่พบบ่อย กรณีผู้ประกันตนมาตรา 40 ได้รับการพิจารณาให้เป็นบุคคลทุพพลภาพ หากผปต.ไม่ส่งเงินสมทบเข้ามาต่อ จะยังได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพมาตรา 40 อยู่หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย การนำส่งเงินสมทบมาตรา 33 ผ่าน E-payment สามารถชำระเงินสมทบของงวดเดือนย้อนหลังได้หรือไม่ หากชำระได้ ได้สูงสุดไม่เกินกี่เดือน
คำถามที่พบบ่อย กรณีหน่วยงานราชการรับลูกจ้างเข้าทำงานเป็นลูกจ้างในหน่วยงานจะต้องทำการขึ้นทะเบียนลูกจ้างเป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมหน่วยงานราชการต้องขึ้นทะเบียนนายจ้างโดยใช้เอกสารของนิติบุคคลหรือเจ้าของคนเดียว
คำถามที่พบบ่อย กรณีทดแทนการขาดรายได้ ลูกจ้างทำงานกับนายจ้างหลายรายต้องการหนังสือรับรองจากนายจ้างต้องขอจากบริษัทใด
คำถามที่พบบ่อย กรณีผู้ประกันตนประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยแพทย์มีคำสั่งให้หยุดพักรักษาตัว ต่อมาผู้ประกันตนเสียชีวิต สามารถยื่นเรื่องขอรับเงินทดแทนการขาดรายได้ ได้หรือไม่ และใครคือผู้มีสิทธิยื่นเรื่องขอรับสิทธิ
คำถามที่พบบ่อย ค่าทดแทนกรณีสูญเสียสมรรถภาพในการทำงานของร่างกาย (กองทุนเงินทดแทน) จะอนุมัติจ่ายสิทธิเป็นรายเดือนหรือเป็นก้อน หากจ่ายเป็นรายเดือนจะจ่ายทุกวันที่เท่าไหร่
คำถามที่พบบ่อย กรณีผู้ประกันตนเคยมีการรับเงินชราภาพเป็นเงินบำเหน็จไปแล้ว ต่อมากลับเข้ามาทำงานกับนายจ้างหรือสมัครมาตรา 39 ส่งเงินสมทบใหม่ หากมีการลาออกจากงานหรือลาออกจากมาตรา 39 อีกครั้ง การรับเงินชราภาพครั้งใหม่จะนับประวัติการนำส่งเงินสมทบรวมกับจำนวนที่เคยรับไปแล้วหรือไม่ หรือจะนับเฉพาะที่สะสมครั้งใหม่
คำถามที่พบบ่อย กรณีที่มีการเลิกจ้างลูกจ้าง และมีการจ่ายเงินชดเชยการเลิกจ้างให้แก่ลูกจ้างพร้อมกับเงินเดือน เงินชดเชยนั้นจะต้องนำมาส่งเงินสมทบด้วยหรือไม่
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนมาตรา 40 ทางเลือกที่ 3 จะสามารถใช้สิทธิกรณีสงเคราะห์บุตรได้เมื่อใด
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนทำงานหลายที่กับนายจ้างหลายราย ส่งเงินสมทบแล้วเกิน 750 บาท ขอรับเงินคืนได้หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย กรณีบุตรเสียชีวิตขณะตั้งครรภ์ จะเบิกค่าคลอดบุตรได้หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนที่เป็นแรงงานต่างด้าว ยื่นรับเงินสงเคราะห์บุตรได้หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย นายจ้างสามารถชำระเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไหนได้บ้าง
คำถามที่พบบ่อย กรณีลาออกจากงาน (ม.33) ต้องการรักษาสิทธิ ผู้ประกันตนต้องทำอย่างไร
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนสามรถขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคมผ่าน Promptpay ได้หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย สำนักงานประกันสังคม ปรับลดอัตราเงินสมทบให้กับผู้ประกันตนมาตรา 39 อย่างไรบ้าง
คำถามที่พบบ่อย กรณีผู้ประกันตนเสียชีวิต บุคคลใดสามารถเป็นผู้จัดการศพได้
 1 2 3 >  Last ›