คำถามที่พบบ่อย  ค้นหา

ประเภทหมวดหมู่ คำถามที่เกี่ยวข้อง
คำถามที่พบบ่อย การกำหนดฐานเงินเดือนของผู้ประกันตนตามมาตรา33 คิดจากฐานอะไร
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนที่ส่งเงินสมทบเกินสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ไหน
คำถามที่พบบ่อย กรณีผู้ประกันตนไม่ได้รับหนังสือแจ้งรับเงินสมทบเกินคืนจะต้องดำเนินการอย่างไร
คำถามที่พบบ่อย หนังสือแจ้งผู้ประกันตนรับเงินสมทบเกินคืนในกรณีใดบ้าง
คำถามที่พบบ่อย กรณีสำนักงานประกันสังคมเรียกเงินคืนเนื่องจากจ่ายเงินสิทธิประโยชน์ทดแทนเกินจะต้องดำเนินการอย่างไร
คำถามที่พบบ่อย หากวันที่ 15 ตรงกับวันหยุดราชการ สามารถชำระเงินสมทบในวันเปิดทำการถัดไปจะต้องเสียค่าปรับหรือไม่
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกอบการสามารถใช้บัญชีประเภทใดในการชำระเงินได้บ้าง
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกอบการต้องการชำระเงินให้กับสำนักงานประกันสังคม ผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต ต้องทำอย่างไร
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 จะได้รับสิทธิกรณีใดบ้าง
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนที่เป็นผู้ต้องขัง สามารถใช้สิทธิได้ที่สถานพยาบาลใด
คำถามที่พบบ่อย กรณีผู้ประกันตนสิ้นสภาพความเป็นผู้ประกันตนและอยู่ในสิทธิคุ้มครอง 6 เดือน และ ต้องการใช้สิทธิของ บุตร บิดา-มารดา หรือคู่สมรส ที่เป็นสิทธิข้าราชการ ในช่วงที่มีสิทธิคุ้มครอง 6 เดือน ได้หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนสิทธิประกันสังคมสามารถใช้สิทธิ บุตร บิดา – มารดา หรือคู่สมรส ที่เป็นข้าราชการได้หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย ช่องทางการรับเงินทดแทน รับได้ช่องทางใด และใช้หลักฐานอะไรบ้าง?
คำถามที่พบบ่อย กรณีลูกจ้างทำงานบนเรือ ระหว่างออกเรือในน่านน้ำและอยู่ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ ลูกจ้างได้พลัดตกจากเรือและหายไป ไม่พบศพ จะได้รับสิทธิจากกองทุนเงินทดแทนอย่างไร
คำถามที่พบบ่อย ลูกจ้างที่สงสัยว่าเจ็บป่วยหรือเป็นโรคจากการทำงานสามารถเข้ารับการตรวจรักษาได้ที่ไหนบ้าง
คำถามที่พบบ่อย นายจ้าง ลูกจ้าง หรือผู้มีสิทธิ ได้รับหนังสือแจ้งผลจากกองทุนเงินทดแทนว่าการประสบอันตรายของลูกจ้างไม่ใช่สาเหตุเกิดจากการทำงาน นายจ้าง ลูกจ้าง หรือผู้มีสิทธิสามารถยื่นอุทธรณ์ได้อย่างไร
คำถามที่พบบ่อย กรณีลูกจ้างแขนขาดจากการทำงาน มีความประสงค์เข้ารับการฟื้นฟูร่างกายและฝึกอาชีพจะต้องทำอย่างไร
คำถามที่พบบ่อย เอกสารและหลักฐานที่ต้องใช้ในการยื่นขอรับเงินทดแทนจากกองทุนเงินทดแทน มีอะไรบ้าง
คำถามที่พบบ่อย กรณีประสบอันตรายจากการทำงาน แล้วจะขอรับเงินทดแทนได้อย่างไร ใช้เอกสารอะไรบ้าง
คำถามที่พบบ่อย กรณีประสบอันตราย/เจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน ลูกจ้างเข้ารับการรักษาพยาบาลต้องทำอย่างไร
 1 2 3 >  Last ›