ผู้ประกันตนที่เป็นผู้ต้องขัง สามารถใช้สิทธิได้ที่สถานพยาบาลใด

คำตอบ :

สามารถใช้สิทธิรักษาที่ ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ ได้ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562