ผู้ประกันตนที่ส่งเงินสมทบเกินสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ไหน

คำตอบ :

สำนักงานประกันสังคมจะจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ประกันตนรับเงินสมทบเกินคืนที่บริษัทที่ผู้ประกันตนทำงานล่าสุดเป็นรายบุคคลเนื่องจากเป็นข้อมูลส่วนบุคคล