กรณีผู้ประกันตนไม่ได้รับหนังสือแจ้งรับเงินสมทบเกินคืนจะต้องดำเนินการอย่างไร

คำตอบ :

ผู้ประกันตนสามารถติดต่อสอบถามว่ามีการนำส่งเงินสมทบเกินได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ / จังหวัด / สาขา ที่สะดวกยกเว้นสำนักงานใหญ่ภายในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข