หนังสือแจ้งผู้ประกันตนรับเงินสมทบเกินคืนในกรณีใดบ้าง

คำตอบ :

1. กรณีผู้ประกันตนทำงานกับนายจ้างหลายราย 2. กรณีผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบใน 1 เดือน มากกว่า 1 ครั้ง