กรณีผู้ประกันตนสิ้นสภาพความเป็นผู้ประกันตนและอยู่ในสิทธิคุ้มครอง 6 เดือน และ ต้องการใช้สิทธิของ บุตร บิดา-มารดา หรือคู่สมรส ที่เป็นสิทธิข้าราชการ ในช่วงที่มีสิทธิคุ้มครอง 6 เดือน ได้หรือไม่

คำตอบ :

ผู้ประกันตนจะต้องใช้สิทธิคุ้มครองให้ครบ 6 เดือนก่อน หลังจากครบ 6 เดือน จึงจะสามารถใช้สิทธิหน่วยงานอื่นได้