ผู้ประกันตนสิทธิประกันสังคมสามารถใช้สิทธิ บุตร บิดา – มารดา หรือคู่สมรส ที่เป็นข้าราชการได้หรือไม่

คำตอบ :

ผู้ประกันตนสิทธิประกันสังคมไม่สามารถใช้สิทธิ บุตร บิดา-มารดา หรือคู่สมรส ที่เป็นสิทธิข้าราชการ ได้ จะต้องใช้สิทธิประกันสังคมซึ่งเป็นสิทธิของตนเองก่อน