นายจ้าง ลูกจ้าง หรือผู้มีสิทธิ ได้รับหนังสือแจ้งผลจากกองทุนเงินทดแทนว่าการประสบอันตรายของลูกจ้างไม่ใช่สาเหตุเกิดจากการทำงาน นายจ้าง ลูกจ้าง หรือผู้มีสิทธิสามารถยื่นอุทธรณ์ได้อย่างไร

คำตอบ :

กรณีที่นายจ้าง ลูกจ้าง หรือผู้มีสิทธิ ไม่พอใจคำสั่งคำวินิจฉัยของพนักงานเจ้าหน้าที่ สามารถยื่นอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งคำวินิจฉัย โดยยื่นได้ที่สำนักงานประกันสังคมที่ลูกจ้างประจำทำงานหรือนายจ้างมีภูมิลำเนา