กรณีลูกจ้างแขนขาดจากการทำงาน มีความประสงค์เข้ารับการฟื้นฟูร่างกายและฝึกอาชีพจะต้องทำอย่างไร

คำตอบ :

สำนักงานประกันสังคมมีศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานเปิดรับบริการลูกจ้างเจ็บจากงานและผู้ประกันตนทุพพลภาพ จำนวน 5 แห่ง ดังนี้ ลูกจ้างหรือผู้ประกันตนสามารถติดต่อศูนย์ฟื้นฟูฯ แต่ละแห่งได้โดยตรง หรือติดต่อไปที่สำนักงานประกันสังคมที่ลูกจ้างแจ้งการประสบอันตรายหรือสำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ 1) ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 (จังหวัดปทุมธานี) 2) ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 2 (จังหวัดระยอง) 3) ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 3 (จังหวัดเชียงใหม่) 4) ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 4 (จังหวัดขอนแก่น) 5) ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 5 (จังหวัดสงขลา)