เอกสารและหลักฐานที่ต้องใช้ในการยื่นขอรับเงินทดแทนจากกองทุนเงินทดแทน มีอะไรบ้าง

คำตอบ :

1. แบบแจ้งการประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย (กท.16) 2. แบบส่งตัวลูกจ้างเข้ารับการรักษาพยาบาล (สำเนา กท.44 กรณีนายจ้างส่งตัวเข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาลในความตกลงของกองทุนเงินทดแทน) ต้นฉบับพร้อมสำเนา 3. ใบรับรองแพทย์ (กท.16/1) หรือใบรับรองแพทย์ของสถานพยาบาล 4. ใบเสร็จรับเงินกรณีมีการสำรองจ่ายไปก่อน 5. การประสบอันตรายที่ไม่ชัดเจน เช่น อุบัติเหตุรถยนต์ เกิดเหตุนอกสถานที่ ต้องขอหลักฐานเพิ่ม เช่น หลักฐานการลงเวลาทำงาน บัตรลงเวลาหรือสมุดเซ็นชื่อ บันทึกประจำวันตำรวจ แผนที่เกิดเหตุ ใบส่งของ ใบรับรองการทำงาน ใบสั่งซื้อ เป็นต้น