กรณีประสบอันตรายจากการทำงาน แล้วจะขอรับเงินทดแทนได้อย่างไร ใช้เอกสารอะไรบ้าง

คำตอบ :

นายจ้างสามารถยื่นเรื่อง ณ สำนักงานประกันสังคมที่ลูกจ้างทำงานอยู่ หรือที่นายจ้างมีภูมิลำเนา ซึ่งสามารถส่งเอกสารได้โดยตรงที่สำนักงานประกันสังคมหรือส่งทางไปรษณีย์ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ทราบการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยของลูกจ้าง หรือลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิยื่นขอรับเงินทดแทนได้ภาย 180 วัน เอกสารได้แก่ แบบแจ้งการประสบอันตรายฯ (กท.16) ใบรับรองแพทย์ต้นฉบับ กท16/1 และ แบบ กท.44 (กรณีเข้ารับการรักษาสถานพยาบาลในความตกลงฯ) และหลักฐานการปฏิบัติงานต่างๆ แล้วแต่กรณี เช่น หลักฐานการลงเวลาทำงาน บันทึกประจำวันตำรวจ เป็นต้น