กรณีประสบอันตราย/เจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน ลูกจ้างเข้ารับการรักษาพยาบาลต้องทำอย่างไร

คำตอบ :

ลูกจ้างสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลใดก็ได้ทั้งภาครัฐและเอกชน ค่ารักษาพยาบาลสามารถทำได้ 2 กรณี ดังนี้ 1) นายจ้าง / ลูกจ้างสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อน 2) กรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลในความตกลงของกองทุนเงินทดแทน นายจ้างทำหนังสือส่งตัวลูกจ้างเข้ารับการรักษาพยาบาล (แบบ กท.44) นายจ้าง / ลูกจ้างไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล สถานพยาบาลจะเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล จากกองทุนเงินทดแทนภายในวงเงินที่กฎหมายกำหนด