เมื่อลูกจ้างประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน นายจ้างต้องดำเนินการอย่างไร

คำตอบ :

1. นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างเข้ารับการรักษาพยาบาลทันทีตามความเหมาะสม กับการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย โดยนายจ้างสามารถส่งตัวลูกจ้างเข้ารับการรักษาได้ทั้งโรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชนที่อยู่ใกล้ที่สุด 2. นายจ้างต้องแจ้งการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยของลูกจ้างไปที่สำนักงานประกันสังคมที่บริษัทตั้งอยู่ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่นายจ้างทราบการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย