ผู้ประกอบการสามารถใช้บัญชีประเภทใดในการชำระเงินได้บ้าง

คำตอบ :

ผู้ประกอบการสามารถใช้ได้ทั้งบัญชีออมทรัพย์และบัญชีกระแสรายวัน