ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 จะได้รับสิทธิกรณีใดบ้าง

คำตอบ :

สำหรับกองทุนเงินประกันสังคมจะได้รับสิทธิ กรณีประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยไม่เนื่องจากการทำงาน , กรณีคลอดบุตร , กรณีทุพพลภาพ , กรณีเสียชีวิต , กรณีสงเคราะห์บุตร , กรณีชราภาพ และ กรณีว่างงาน สำหรับกองทุนเงินทดแทน จะได้รับสิทธิ กรณีประสบอันตรายเจ็บป่วนเนื่องจากการทำงาน , ทุพพลภาพเนื่องจากการทำงาน , กรณีเสียชีวิตเนื่องจากการทำงาน