ข้อมูลสถานพยาบาล

  เลขที่เอกสาร  รายการ
ประกาศ แนวทางการให้บริการทางการแพทย์กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินในเทศกาลวันหยุด (ใช้ทุกปีจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง)
สถานพยาบาล รายชื่อสถานพยาบาลประกันสังคม ปี 2563 แยกตามจังหวัด
ประกาศ การรับสมัครสถานพยาบาลประกันสังคมประจำปี 2563
สถานพยาบาล รายชื่อสถานพยาบาลประกันสังคม ปี 2562 แยกตามจังหวัด
สถานพยาบาล แนวปฏิบัติกรณีการเปลี่ยนสถานพยาบาลขณะผู้ประกันตนเป็นผู้ป่วยใน
สถานพยาบาล การแสดงตนในการขอรับบริการทางการแพทย์ ณ สถานพยาบาลของผู้ประกันตนที่เป็นคนต่างด้าว
สถานพยาบาล รายชื่อสถานพยาบาลล้างไตทางช่องท้อง
สถานพยาบาล รายชื่อสถานพยาบาลฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
สถานพยาบาล รายละเอียดประกอบการสมัครเป็นสถานพยาบาลกรณีการให้บริการทางการแพทย์โดยการบาบัดทดแทนไตด้วยวิธีการล้างช่องท้องด้วยนายาแบบถาวรในความตกลงกับสานักงานประกันสังคม
สถานพยาบาล รายละเอียดประกอบการสมัครเป็นสถานพยาบาลที่ให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในความตกลงกับสานักงานประกันสังคม
สถานพยาบาล แบบสอบถามข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการปรับปรุงการเบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์กรณีบำบัดทดแทนไต
สถานพยาบาล แบบแสดงความจำนงขอรับเงินค่าบริการทางการแพทย์ของสถานพยาบาลเอกชน
สถานพยาบาล แบบแสดงความจำนงขอรับเงินค่าบริการทางการแพทย์ของสถานพยาบาลรัฐบาล
สถานพยาบาล ขอ user การตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล สำหรับสถานพยาบาลประกันสังคม
สถานพยาบาล รายชื่อสถานพยาบาลประกันสังคม ปี 2561 แยกตามจังหวัด
 < 1 2 3