ข้อมูลสถานพยาบาล

  เลขที่เอกสาร  รายการ
แจ้งเวียนเพื่อทราบ เรื่อง แจ้งแนวทางหลักเกณฑ์ และอัตราค่าบริการทางการแพทย์กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตั้งแต่วันที่ 1ตุลาคม 2565
แจ้งเวียนเพื่อทราบ แจ้งเวียนประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคมฯ
สถานพยาบาล รหัสและรายชื่อสถานพยาบาลประกันสังคม ประจำปี 2565
ประกาศ การรับสมัครสถานพยาบาลประกันสังคมประจำปี 2566
ประกาศ แจ้งเวียนแนวปฏิบัติการจัดทำข้อมูลยาต้านไวรัส HIV และยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชี จ(2)
ประกาศ (สำหรับรพ.ประกันสังคม) เรื่อง การเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี (1 ธันวาคม 2564)
รายชื่อสถานพยาบาล รายชื่อสถานพยาบาลประกันสังคมแยกรายจังหวัด ปี 2565 (1 ธันวาคม 2564)
แบบฟอร์ม ติดตามการรายงานข้อมูลยาต้านไวรัสเอชไอวีและยาบัญชี จ(2)
แบบฟอร์ม ขอให้รายงานยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชี จ(2) แบบฟอร์ม (Excel)
แบบฟอร์ม ขอให้รายงานยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชี จ(2)
ประกาศ การรับสมัครสถานพยาบาลประกันสังคมประจำปี 2565
สถานพยาบาล การรายงานข้อมูลยาต้านไวรัสเอชไอวี และยาในบัญชียาหลักแห่งชาติบัญชี จ (๒) ท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสารแนบ 1-5 ได้ที่ link สิ่งที่ส่งมาด้วย ๕
สถานพยาบาล รายชื่อสถานพยาบาลประกันสังคม ปี 2564 แยกตามจังหวัด
แบบฟอร์ม แบบฟอร์มรายงานข้อมูลความต้องการชดเชยยา Trastuzumab (Herzuma) สำหรับ ผู้ป่วยรายเก่า
แจ้งเวียนเพื่อทราบ รายงานข้อมูลความต้องการชดเชยยา Trastuzumab (Herzuma) สำหรับ ผู้ป่วยรายเก่า
แจ้งเวียนเพื่อทราบ แจ้งเวียนการให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่แก่ผู้ประกันตน (ตามสถานการณ์ข่าว)
รายชื่อสถานพยาบาล รายชื่อสถานพยาบาลปลูกถ่ายไต/หัวใจ/ปอด/ตับ/ตับอ่อน/และปลูกถ่ายอวัยวะมากกว่าหนึ่งอวัยวะ
ประกาศ แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์กรณีผู้ประกันตนที่ป่าวยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID19))
ประกาศ การรับสมัครสถานพยาบาลประกันสังคม ประจำปี 2564 (สำหรับ รพ.เอกชน)
ประกาศ การรับสมัครสถานพยาบาลประกันสังคม ประจำปี 2564 (สำหรับ รพ.รัฐบาล)
 < 1 2 3 >