ข้อมูลสถานพยาบาล

  เลขที่เอกสาร  รายการ
สถานพยาบาล รายชื่อสถานพยาบาลที่ขึ้นทะเบียนผู้ป่วยไตวายเรื้อรังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักสารสนเทศบริการสุขภาพ
แจ้งเวียนประกาศ เรื่อง แจ้งเวียนหนังสือประกาศกรรมการการแพทย์ จำนวน 2 ฉบับ
แจ้งเวียนประกาศ แจ้งเวียนประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง ราคายา Erythropoietin (ฉบับที่2) ลงวันที่ 23 มี.ค. 66
แจ้งเวียนเพื่อทราบ เรื่อง แจ้งเวียนประกาศคณะกรรมการการแพทย์ ฯ กรณีสูญเสียสมรรถภาพอวัยวะบางส่วน และ กรณีผ่าตัดใส่อวัยวะ ลว. 29 ธ.ค. 65
แจ้งเวียนเพื่อทราบ สรุปรายชื่อสถานพยาบาลที่เข้าร่วมและแนวปฏิบัติของผู้ประกันตนที่เข้าร่วมโครงการนำร่องเพิ่มประสิทธิภาพเข้าถึงการรักษาผ่าตัด 5 โรค
แจ้งเวียนเพื่อทราบ เรื่อง แจ้งแนวทางการดูแลผู้ประกันตนที่ป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสถานพยาบาลประกันสังคม
แจ้งเวียนเพื่อทราบ เรื่อง การรับสมัครสถานพยาบาลที่มีความประสงค์สมัครเข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงการรักษาของผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม
แจ้งเวียนเพื่อทราบ ขอให้สถานพยาบาลกำชับเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลการใช้ยาต้านไวรัสเอชไอวี ผ่านระบบ Nap Plus
แจ้งเวียนเพื่อทราบ แจ้งเวียนหลักเกณฑ์ของสำนักงานประกันสังคมซึ่งไม่มีสิทธิได้รับบริการ 9 รายการ
แจ้งเวียนเพื่อทราบ รายชื่อสถานพยาบาลในความตกลงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงการรักษาของผู้ประกันตน ในระบบประกันสังคม 73 แห่ง สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566
ประกาศ การรับสมัครสถานพยาบาลประกันสังคมประจำปี 2567
สถานพยาบาล รายชื่อสถานพยาบาลประกันสังคม ประจำปี 2566 แยกตามจังหวัด
สถานพยาบาล รหัสและรายชื่อสถานพยาบาลประกันสังคม ประจำปี 2566
แจ้งเวียนประกาศ แจ้งเวียน ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดเขตท้องที่และรายชื่อสถานพยาบาลประจำปี พ.ศ. 2566
แจ้งเวียนประกาศ แจ้งเวียนสถานพยาบาลประกันสังคม เรื่อง การเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี 2566
แจ้งเวียนประกาศ แจ้งเวียนสถานพยาบาลประกันสังคม และสถานพยาบาลที่ขึ้นทะเบียนฟอกเลือดฯ ขอส่งประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคมฯ จำนวน 3 ฉบับ
แจ้งเวียนประกาศ แจ้งเวียนแนวปฏิบัติการจัดทำข้อมูลยาต้านไวรัสเอชไอวี และยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชี จ(๒)
แจ้งเวียนประกาศ แจ้งเวียนประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคมฯ (กรณีการขยายวัคซีนไข้วัดใหญ่ และการจ่ายชดเชยค่ายาโรคโควิด19 ลว.29 ก.ย.65)
แจ้งเวียนเพื่อทราบ แจ้งแนวทางการจ่ายชดเชยค่ายารักษาพยาบาลสำหรับผู้ประกันตนที่ป่วยด้วยโรคติดเชื้อโควิด 19
แจ้งเวียนประกาศ แจ้งเวียนประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคมฯ (กรณีการบำบัดทดแทนไต ลว.19 ส.ค.65)
 1 2 3 >