แบบฟอร์มที่ต้องใช้กรณีว่างงาน

  เลขที่เอกสาร  รายการ
สปส.2-01/7 แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน (สปส.2-01/7)
แบบฟอร์ม แบบแจ้งการกลับเข้าทำงานของลูกจ้างที่เป็นผู้ประกันตนกรณีว่างานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัย
แบบฟอร์ม ใบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน (หน้า 1)
แบบฟอร์ม ใบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน (หน้า 2)
แบบฟอร์ม ใบนัดรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงาน
แบบฟอร์ม ใบผลการไปติดต่อหางานทำ
แบบฟอร์ม แบบหนังสือรายงานสำนักงานประกันสังคมกรณีผู้ประกันตนว่างงานปฏิบัติผิดเงื่อนไข
แบบฟอร์ม แบบรับรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงาน
แบบฟอร์ม แบบหนังสือส่งผู้ประกันตนกรณีว่างงานไปฝึกงานพัฒนาฝีมือแรงงาน
แบบฟอร์ม หนังสือรับรองการขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย ปี 2563