แบบฟอร์มขอรับประโยชน์ทดแทน

  เลขที่เอกสาร  รายการ
สปส.2-01 แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคม + ใบรับรองแพทย์กรณีทันตกรรม
สปส.2-01/3 แบบคำขอรับค่าบริการทางการแพทย์ของผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ กองทุนประกันสังคม
สปส.2-01/7 แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน กองทุนประกันสังคม กรณีว่างงาน
สปส.2-09 แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน กองทุนประกันสังคม กรณีอวัยวะเทียม/อุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค สำหรับผู้ประกันตน/สถานพยาบาล
สปส.2-15 แบบคำขอรับค่าบริการทางการแพทย์ของผู้ป่วยประกันสังคม(สำหรับสถานพยาบาล)
สปส.2-17 แบบขอรับค่าบริการทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางของผู้ป่วยประกันสังคม
สปส.2-18 แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน กองทุนประกันสังคม กรณีการบำบัดทดแทนไต กำรปลูกถ่ายอวัยวะ การดูแลหลังผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะและรับยากดภูมิคุ้มกัน
สปส.2-18/1ค แบบคำขอรับค่าบริการทางการแพทย์ กรณีค่าผ่าตัดเตรียมเส้นเลือดสำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม หรือกรณีค่าผ่าตัดวางท่อรับส่งน้ำยาเข้าออกช่องท้อง กองทุนประกันสังคม
สปส.2-18/1ง แบบคำขอรับค่าบริการทางการแพทย์ กรณีค่าผ่าตัดเตรียมเส้นเลือดสาหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม หรือกรณีค่าผ่าตัดวางท่อรับส่งน้ายาเข้าออกช่องท้อง กองทุนประกันสังคม
สปส.2-18/2 แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนการบำบัดทดแทนไต กรณีปลูกถ่ายไต
สปส.2-181ก แบบคำขอรับค่าบริการทางการแพทย์ โดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมและฉีดยาอิริโธรปัวอิติน(รายสัปดาห์)(ใช้สำหรับสถานพยาบาล)
สปส.2-181ข แบบคำขอรับบริการทางการแพทย์ โดยการล้างช่องท้องด้วยน้ำยาแบบถาวรและการฉีดยาอิริโธรปัวอิติน (รายเดือน)(ใช้สำหรับสถานพยาบาล)
สปส.2-19 แบบคำขอรับค่าบริการทางการแพทย์ของผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ กองทุนประกันสังคม (สำหรับสถานพยาบาล)
แบบฟอร์ม ใบรับรองแพทย์กรณีปลูกถ่ายไต (สำหรับผู้ประกันตนที่ยังไม่ได้รับการผ่าตัดปลูกถ่ายไต)
แบบฟอร์ม ใบรับรองแพทย์กรณีรับยากดภูมิคุ้มกัน (สำหรับผู้ประกันตนที่ได้รับการผ่าตัดปลูกถ่ายไตแล้ว)
แบบฟอร์ม แบบแสดงความจำนงเปลี่ยนสถานพยาบาลปลูกถ่ายไตของผู้ประกันตน และใบรับรองแพทย์
แบบฟอร์ม หนังสือรับรองแสดงการมีชีวิตอยู่ของผู้ทุพพลภาพ
แบบฟอร์ม หนังสือรับรองของนายจ้าง
แบบฟอร์ม หนังสือมอบอำนาจ (รับเงินประโยชน์ทดแทน)
แบบฟอร์ม หนังสือรับรองของผู้ประกันตนกรณีไม่มีทะเบียนสมรส
 1 2 >