แบบฟอร์มของกองทุนเงินทดแทน

  เลขที่เอกสาร  รายการ
กท. 16 แบบแจ้งการประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย และคำร้องขอรับเงินทดแทน
กท.16/1 หนังสือรับรองของแพทย์ผู้รักษา
กท.44 แบบส่งตัวลูกจ้างเข้ารับการรักษาพยาบาล
หนังสือมอบอำนาจ หนังสือมอบอำนาจสำหรับนายจ้าง
หนังสือมอบอำนาจ หนังสือมอบอำนาจ แบบคำร้องขอใบรายการรับเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
แบบฟอร์ม ชุดเอกสารสมัครเข้าร่วมกองทุนเงินทดแทน (สำหรับสถานพยาบาล)
แบบฟอร์ม คำขอรับเงินทดแทนที่ได้ทดรองจ่ายคืน
แบบฟอร์ม หนังสืออุทธรณ์
แบบฟอร์ม แบบคำขอทบทวนคำวินิจฉัยของพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อเสนอคณะกรรมการการแพทย์
แบบฟอร์ม แบบประเมินมาตรฐานสถานพยาบาล
แบบฟอร์ม คำร้องขอใบรายการรับเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
แบบฟอร์ม แบบหนังสือมอบอำนาจกรณีลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิไม่สามารถมารับเงินด้วยตนเอง