คู่มือ

  เลขที่เอกสาร  รายการ
E services คู่มือการใช้งานระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-services)
E services แนวปฏิบัติการจัดทาข้อมูลเงินสมทบผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (สาหรับนายจ้าง) งวดเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม ๒๕๖๔
E services คู่มือการบันทึกแจ้งหยุดงานสุดวิสัย ในระบบ E-service
e-Payment คู่มือใช้งานการชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) สำหรับนายจ้าง
E-receipt คู่มือใช้งานระบบใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) สำหรับผู้ประกันตน มาตรา 40
E-receipt คู่มือใช้งานระบบใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) สำหรับนายจ้าง
E-receipt คู่มือใช้งานระบบใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) สำหรับผู้ประกันตน มาตรา 39
e-Self Service คู่มือการใช้งานระบบ e-Self Service กรณีชราภาพ สำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 40
e-Self Service คู่มือการใช้งานระบบ e-Self Service กรณีตาย ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 สำหรับทายาทหรือผู้มีสิทธิ
e-Self Service คู่มือการใช้งานระบบ e-Self Service สำหรับประชาชนและผู้ประกันตนตามมาตรา 40
e-Wage คู่มือการใช้งานสาหรับนายจ้าง/สถานประกอบการระบบการรายงานค่าจ้างประจาปีและประจางวดกองทุนเงินทดแทนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Wage)
SSO Media คู่มือโปรแกรม SSO Media 2.0 (Windows)
กองทุนเงินทดแทน คู่มือประเมินการสูญเสียสมรรถภาพอย่างถาวรทางกายและจิต ฉบับจัดทำ 4 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564
กองทุนเงินทดแทน คู่มือนายจ้างกองทุนเงินทดแทน
คู่มือ คู่มือการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) ปี 2552
คู่มือ คู่มือแนวทางการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพทางกายและจิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙
คู่มือ คู่มือแนวทางการป้องกันการให้สินบน
คู่มือ คู่มือ GECC
คู่มือ คู่มือการใช้งานสมาชิกเว็บไซต์ www.sso.go.th สำหรับผู้ประกันตน
คู่มือ คู่มือผู้ประกันตน
 1 2 >