ข้อมูลสถานพยาบาล

  เลขที่เอกสาร  รายการ
แบบฟอร์ม ติดตามการรายงานข้อมูลยาต้านไวรัสเอชไอวีและยาบัญชี จ(2)
แบบฟอร์ม ขอให้รายงานยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชี จ(2) แบบฟอร์ม (Excel)
แบบฟอร์ม ขอให้รายงานยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชี จ(2)
ประกาศ การรับสมัครสถานพยาบาลประกันสังคมประจำปี 2565
สถานพยาบาล การรายงานข้อมูลยาต้านไวรัสเอชไอวี และยาในบัญชียาหลักแห่งชาติบัญชี จ (๒) ท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสารแนบ 1-5 ได้ที่ link สิ่งที่ส่งมาด้วย ๕
สถานพยาบาล รายชื่อสถานพยาบาลประกันสังคม ปี 2564 แยกตามจังหวัด
แบบฟอร์ม แบบฟอร์มรายงานข้อมูลความต้องการชดเชยยา Trastuzumab (Herzuma) สำหรับ ผู้ป่วยรายเก่า
แจ้งเวียนเพื่อทราบ รายงานข้อมูลความต้องการชดเชยยา Trastuzumab (Herzuma) สำหรับ ผู้ป่วยรายเก่า
แจ้งเวียนเพื่อทราบ แจ้งเวียนการให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่แก่ผู้ประกันตน (ตามสถานการณ์ข่าว)
รายชื่อสถานพยาบาล รายชื่อสถานพยาบาลปลูกถ่ายไต/หัวใจ/ปอด/ตับ/ตับอ่อน/และปลูกถ่ายอวัยวะมากกว่าหนึ่งอวัยวะ
ประกาศ แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์กรณีผู้ประกันตนที่ป่าวยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID19))
ประกาศ การรับสมัครสถานพยาบาลประกันสังคม ประจำปี 2564 (สำหรับ รพ.เอกชน)
ประกาศ การรับสมัครสถานพยาบาลประกันสังคม ประจำปี 2564 (สำหรับ รพ.รัฐบาล)
ประกาศ แนวทางการให้บริการทางการแพทย์กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินในเทศกาลวันหยุด (ใช้ทุกปีจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง)
สถานพยาบาล รายชื่อสถานพยาบาลประกันสังคม ปี 2563 แยกตามจังหวัด
ประกาศ การรับสมัครสถานพยาบาลประกันสังคมประจำปี 2563
สถานพยาบาล รายชื่อสถานพยาบาลประกันสังคม ปี 2562 แยกตามจังหวัด
สถานพยาบาล แนวปฏิบัติกรณีการเปลี่ยนสถานพยาบาลขณะผู้ประกันตนเป็นผู้ป่วยใน
สถานพยาบาล การแสดงตนในการขอรับบริการทางการแพทย์ ณ สถานพยาบาลของผู้ประกันตนที่เป็นคนต่างด้าว
สถานพยาบาล รายชื่อสถานพยาบาลล้างไตทางช่องท้อง
 < 1 2 3 4 >