ข้อมูลสถานพยาบาล

  เลขที่เอกสาร  รายการ
แจ้งเวียนเพื่อทราบ แจ้งเวียนหนังสือประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าบริการทางการแพทย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงการรักษาของผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม ลงวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2566 (หัตถการผ่าตัด 5 โรค)
แจ้งเวียนประกาศ แจ้งเวียนสถานพยาบาลประกันสังคม เรื่อง การเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี 2566
แจ้งเวียนประกาศ แจ้งเวียนสถานพยาบาลประกันสังคม และสถานพยาบาลที่ขึ้นทะเบียนฟอกเลือดฯ ขอส่งประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคมฯ จำนวน 3 ฉบับ
แจ้งเวียนประกาศ แจ้งเวียนแนวปฏิบัติการจัดทำข้อมูลยาต้านไวรัสเอชไอวี และยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชี จ(๒)
แจ้งเวียนประกาศ แจ้งเวียนประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคมฯ (กรณีการขยายวัคซีนไข้วัดใหญ่ และการจ่ายชดเชยค่ายาโรคโควิด19 ลว.29 ก.ย.65)
แจ้งเวียนเพื่อทราบ แจ้งแนวทางการจ่ายชดเชยค่ายารักษาพยาบาลสำหรับผู้ประกันตนที่ป่วยด้วยโรคติดเชื้อโควิด 19
แจ้งเวียนประกาศ แจ้งเวียนประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคมฯ (กรณีการบำบัดทดแทนไต ลว.19 ส.ค.65)
แจ้งเวียนเพื่อทราบ เรื่อง แจ้งแนวทางหลักเกณฑ์ และอัตราค่าบริการทางการแพทย์กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตั้งแต่วันที่ 1ตุลาคม 2565
แจ้งเวียนเพื่อทราบ แจ้งเวียนประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคมฯ
สถานพยาบาล รหัสและรายชื่อสถานพยาบาลประกันสังคม ประจำปี 2565
ประกาศ การรับสมัครสถานพยาบาลประกันสังคมประจำปี 2566
ประกาศ แจ้งเวียนแนวปฏิบัติการจัดทำข้อมูลยาต้านไวรัส HIV และยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชี จ(2)
ประกาศ (สำหรับรพ.ประกันสังคม) เรื่อง การเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี (1 ธันวาคม 2564)
รายชื่อสถานพยาบาล รายชื่อสถานพยาบาลประกันสังคมแยกรายจังหวัด ปี 2565 (1 ธันวาคม 2564)
แบบฟอร์ม ติดตามการรายงานข้อมูลยาต้านไวรัสเอชไอวีและยาบัญชี จ(2)
แบบฟอร์ม ขอให้รายงานยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชี จ(2) แบบฟอร์ม (Excel)
แบบฟอร์ม ขอให้รายงานยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชี จ(2)
ประกาศ การรับสมัครสถานพยาบาลประกันสังคมประจำปี 2565
สถานพยาบาล การรายงานข้อมูลยาต้านไวรัสเอชไอวี และยาในบัญชียาหลักแห่งชาติบัญชี จ (๒) ท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสารแนบ 1-5 ได้ที่ link สิ่งที่ส่งมาด้วย ๕
สถานพยาบาล รายชื่อสถานพยาบาลประกันสังคม ปี 2564 แยกตามจังหวัด
 < 1 2 3 4 >