ข้อมูลสถานพยาบาล

  เลขที่เอกสาร  รายการ
สถานพยาบาล สถานพยาบาลให้บริการทางการแพทย์กรณีผ่าตัดเตรียมหลอดเลือดหรือสายสวนหลอดเลือดสำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมของผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม
แจ้งเวียนประกาศ แจ้งเวียนหนังสือประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฯ เรื่อง วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ขยายระยะเวลาปี 2566 และปี 2567
แจ้งเวียนเพื่อทราบ รายชื่อสถานพยาบาลในความตกลงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงการรักษาของผู้ประกันตน ในระบบประกันสังคม 76 แห่ง สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2567
แจ้งเวียนเพื่อทราบ แจ้งเวียนหนังสือประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฯ ลว. 22 มกราคม พ.ศ. 2567 (CPAP)
แจ้งเวียนเพื่อทราบ แจ้งเวียนหนังสือประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฯ จำนวน 2 ฉบับ (วัณโรค-รวมประกาศไต)
แจ้งเวียนเพื่อทราบ แจ้งเวียนหนังสือประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฯ ลว. 13 ก.พ. 67 (โครงการ MOU 5 โรค) สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 67
ประกาศ การรับสมัครสถานพยาบาลประกันสังคมประจำปี 2568
ประกาศ การรับสมัครสถานพยาบาลประกันสังคมประจำปี 2567
สถานพยาบาล รายชื่อสถานพยาบาลประกันสังคม ประจำปี 2567 แยกตามจังหวัด
สถานพยาบาล รายชื่อสถานพยาบาลที่ให้บริการกรณีการล้างช่องท้องด้วยเครื่องล้างไตอัตโนมัติ (APD) ที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด
สถานพยาบาล รายชื่อสถานพยาบาลประกันสังคม ประจำปี 2566 แยกตามจังหวัด
สถานพยาบาล รหัสและรายชื่อสถานพยาบาลประกันสังคม ประจำปี 2566
สถานพยาบาล รายชื่อสถานพยาบาลที่ขึ้นทะเบียนผู้ป่วยไตวายเรื้อรังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักสารสนเทศบริการสุขภาพ
แจ้งเวียนประกาศ แจ้งเวียน ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดเขตท้องที่และรายชื่อสถานพยาบาลประจำปี พ.ศ. 2566
แจ้งเวียนประกาศ เรื่อง แจ้งเวียนหนังสือประกาศกรรมการการแพทย์ จำนวน 2 ฉบับ
แจ้งเวียนประกาศ แจ้งเวียนประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง ราคายา Erythropoietin (ฉบับที่2) ลงวันที่ 23 มี.ค. 66
แจ้งเวียนเพื่อทราบ เรื่อง แจ้งเวียนประกาศคณะกรรมการการแพทย์ ฯ กรณีสูญเสียสมรรถภาพอวัยวะบางส่วน และ กรณีผ่าตัดใส่อวัยวะ ลว. 29 ธ.ค. 65
แจ้งเวียนเพื่อทราบ สรุปรายชื่อสถานพยาบาลที่เข้าร่วมและแนวปฏิบัติของผู้ประกันตนที่เข้าร่วมโครงการนำร่องเพิ่มประสิทธิภาพเข้าถึงการรักษาผ่าตัด 5 โรค
แจ้งเวียนเพื่อทราบ เรื่อง แจ้งแนวทางการดูแลผู้ประกันตนที่ป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสถานพยาบาลประกันสังคม
แจ้งเวียนเพื่อทราบ เรื่อง การรับสมัครสถานพยาบาลที่มีความประสงค์สมัครเข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงการรักษาของผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม
 1 2 3 >  Last ›