ข้อมูลสถานพยาบาล

  เลขที่เอกสาร  รายการ
แจ้งเวียนประกาศ เรื่อง แจ้งเวียนหนังสือประกาศกรรมการการแพทย์ จำนวน 2 ฉบับ
แจ้งเวียนประกาศ แจ้งเวียนประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง ราคายา Erythropoietin (ฉบับที่2) ลงวันที่ 23 มี.ค. 66
แจ้งเวียนเพื่อทราบ เรื่อง แจ้งเวียนประกาศคณะกรรมการการแพทย์ ฯ กรณีสูญเสียสมรรถภาพอวัยวะบางส่วน และ กรณีผ่าตัดใส่อวัยวะ ลว. 29 ธ.ค. 65
แจ้งเวียนเพื่อทราบ สรุปรายชื่อสถานพยาบาลที่เข้าร่วมและแนวปฏิบัติของผู้ประกันตนที่เข้าร่วมโครงการนำร่องเพิ่มประสิทธิภาพเข้าถึงการรักษาผ่าตัด 5 โรค
แจ้งเวียนเพื่อทราบ เรื่อง แจ้งแนวทางการดูแลผู้ประกันตนที่ป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสถานพยาบาลประกันสังคม
ประกาศ การรับสมัครสถานพยาบาลประกันสังคมประจำปี 2567
สถานพยาบาล รายชื่อสถานพยาบาลประกันสังคม ประจำปี 2566 แยกตามจังหวัด
สถานพยาบาล รหัสและรายชื่อสถานพยาบาลประกันสังคม ประจำปี 2566
แจ้งเวียนประกาศ แจ้งเวียน ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดเขตท้องที่และรายชื่อสถานพยาบาลประจำปี พ.ศ. 2566
แจ้งเวียนประกาศ แจ้งเวียนสถานพยาบาลประกันสังคม เรื่อง การเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี 2566
แจ้งเวียนประกาศ แจ้งเวียนสถานพยาบาลประกันสังคม และสถานพยาบาลที่ขึ้นทะเบียนฟอกเลือดฯ ขอส่งประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคมฯ จำนวน 3 ฉบับ
แจ้งเวียนประกาศ แจ้งเวียนแนวปฏิบัติการจัดทำข้อมูลยาต้านไวรัสเอชไอวี และยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชี จ(๒)
แจ้งเวียนประกาศ แจ้งเวียนประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคมฯ (กรณีการขยายวัคซีนไข้วัดใหญ่ และการจ่ายชดเชยค่ายาโรคโควิด19 ลว.29 ก.ย.65)
แจ้งเวียนเพื่อทราบ แจ้งแนวทางการจ่ายชดเชยค่ายารักษาพยาบาลสำหรับผู้ประกันตนที่ป่วยด้วยโรคติดเชื้อโควิด 19
แจ้งเวียนประกาศ แจ้งเวียนประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคมฯ (กรณีการบำบัดทดแทนไต ลว.19 ส.ค.65)
แจ้งเวียนเพื่อทราบ เรื่อง แจ้งแนวทางหลักเกณฑ์ และอัตราค่าบริการทางการแพทย์กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตั้งแต่วันที่ 1ตุลาคม 2565
แจ้งเวียนเพื่อทราบ แจ้งเวียนประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคมฯ
สถานพยาบาล รหัสและรายชื่อสถานพยาบาลประกันสังคม ประจำปี 2565
ประกาศ การรับสมัครสถานพยาบาลประกันสังคมประจำปี 2566
ประกาศ แจ้งเวียนแนวปฏิบัติการจัดทำข้อมูลยาต้านไวรัส HIV และยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชี จ(2)
 1 2 3 >