ข้อมูลสถานพยาบาล

  เลขที่เอกสาร  รายการ
แจ้งเวียนประกาศ แจ้งเวียนหนังสือประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฯ เรื่อง วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ขยายระยะเวลาปี 2566 และปี 2567
แจ้งเวียนเพื่อทราบ รายชื่อสถานพยาบาลในความตกลงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงการรักษาของผู้ประกันตน ในระบบประกันสังคม 76 แห่ง สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566
ประกาศ การรับสมัครสถานพยาบาลประกันสังคมประจำปี 2567
สถานพยาบาล รายชื่อสถานพยาบาลประกันสังคม ประจำปี 2566 แยกตามจังหวัด
สถานพยาบาล รหัสและรายชื่อสถานพยาบาลประกันสังคม ประจำปี 2566
สถานพยาบาล รายชื่อสถานพยาบาลที่ขึ้นทะเบียนผู้ป่วยไตวายเรื้อรังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักสารสนเทศบริการสุขภาพ
แจ้งเวียนประกาศ แจ้งเวียน ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดเขตท้องที่และรายชื่อสถานพยาบาลประจำปี พ.ศ. 2566
แจ้งเวียนประกาศ เรื่อง แจ้งเวียนหนังสือประกาศกรรมการการแพทย์ จำนวน 2 ฉบับ
แจ้งเวียนประกาศ แจ้งเวียนประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง ราคายา Erythropoietin (ฉบับที่2) ลงวันที่ 23 มี.ค. 66
แจ้งเวียนเพื่อทราบ เรื่อง แจ้งเวียนประกาศคณะกรรมการการแพทย์ ฯ กรณีสูญเสียสมรรถภาพอวัยวะบางส่วน และ กรณีผ่าตัดใส่อวัยวะ ลว. 29 ธ.ค. 65
แจ้งเวียนเพื่อทราบ สรุปรายชื่อสถานพยาบาลที่เข้าร่วมและแนวปฏิบัติของผู้ประกันตนที่เข้าร่วมโครงการนำร่องเพิ่มประสิทธิภาพเข้าถึงการรักษาผ่าตัด 5 โรค
แจ้งเวียนเพื่อทราบ เรื่อง แจ้งแนวทางการดูแลผู้ประกันตนที่ป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสถานพยาบาลประกันสังคม
แจ้งเวียนเพื่อทราบ เรื่อง การรับสมัครสถานพยาบาลที่มีความประสงค์สมัครเข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงการรักษาของผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม
แจ้งเวียนเพื่อทราบ ขอให้สถานพยาบาลกำชับเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลการใช้ยาต้านไวรัสเอชไอวี ผ่านระบบ Nap Plus
แจ้งเวียนเพื่อทราบ แจ้งเวียนหลักเกณฑ์ของสำนักงานประกันสังคมซึ่งไม่มีสิทธิได้รับบริการ 9 รายการ
แจ้งเวียนเพื่อทราบ แจ้งเวียนหนังสือประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าบริการทางการแพทย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงการรักษาของผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม ลงวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2566 (หัตถการผ่าตัด 5 โรค)
แจ้งเวียนประกาศ แจ้งเวียนสถานพยาบาลประกันสังคม เรื่อง การเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี 2566
แจ้งเวียนประกาศ แจ้งเวียนสถานพยาบาลประกันสังคม และสถานพยาบาลที่ขึ้นทะเบียนฟอกเลือดฯ ขอส่งประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคมฯ จำนวน 3 ฉบับ
แจ้งเวียนประกาศ แจ้งเวียนแนวปฏิบัติการจัดทำข้อมูลยาต้านไวรัสเอชไอวี และยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชี จ(๒)
แจ้งเวียนประกาศ แจ้งเวียนประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคมฯ (กรณีการขยายวัคซีนไข้วัดใหญ่ และการจ่ายชดเชยค่ายาโรคโควิด19 ลว.29 ก.ย.65)
 1 2 3 >