ข้อมูลสถานพยาบาล

  เลขที่เอกสาร  รายการ
ประกาศ (สำหรับรพ.ประกันสังคม) เรื่อง การเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี (1 ธันวาคม 2564)
รายชื่อสถานพยาบาล รายชื่อสถานพยาบาลปลูกถ่ายไต/หัวใจ/ปอด/ตับ/ตับอ่อน/และปลูกถ่ายอวัยวะมากกว่าหนึ่งอวัยวะ
แบบฟอร์ม แบบฟอร์มรายงานข้อมูลความต้องการชดเชยยา Trastuzumab (Herzuma) สำหรับ ผู้ป่วยรายเก่า
แบบฟอร์ม ขอให้รายงานยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชี จ(2)
แบบฟอร์ม ขอให้รายงานยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชี จ(2) แบบฟอร์ม (Excel)
แบบฟอร์ม ติดตามการรายงานข้อมูลยาต้านไวรัสเอชไอวีและยาบัญชี จ(2)
ประกาศ แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์กรณีผู้ประกันตนที่ป่าวยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID19))
ประกาศ แจ้งเวียนแนวปฏิบัติการจัดทำข้อมูลยาต้านไวรัส HIV และยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชี จ(2)
ประกาศ การรับสมัครสถานพยาบาลประกันสังคมประจำปี 2566
ประกาศ การรับสมัครสถานพยาบาลประกันสังคมประจำปี 2565
ประกาศ การรับสมัครสถานพยาบาลประกันสังคม ประจำปี 2564 (สำหรับ รพ.รัฐบาล)
ประกาศ การรับสมัครสถานพยาบาลประกันสังคม ประจำปี 2564 (สำหรับ รพ.เอกชน)
รายชื่อสถานพยาบาล รายชื่อสถานพยาบาลประกันสังคมแยกรายจังหวัด ปี 2565 (1 ธันวาคม 2564)
สถานพยาบาล รายชื่อสถานพยาบาลประกันสังคม ปี 2564 แยกตามจังหวัด
สถานพยาบาล รายชื่อสถานพยาบาลประกันสังคม ปี 2563 แยกตามจังหวัด
แจ้งเวียนเพื่อทราบ แจ้งเวียนการให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่แก่ผู้ประกันตน (ตามสถานการณ์ข่าว)
แจ้งเวียนเพื่อทราบ รายงานข้อมูลความต้องการชดเชยยา Trastuzumab (Herzuma) สำหรับ ผู้ป่วยรายเก่า
ประกาศ การรับสมัครสถานพยาบาลประกันสังคมประจำปี 2563
ประกาศ แนวทางการให้บริการทางการแพทย์กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินในเทศกาลวันหยุด (ใช้ทุกปีจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง)
สถานพยาบาล การรายงานข้อมูลยาต้านไวรัสเอชไอวี และยาในบัญชียาหลักแห่งชาติบัญชี จ (๒) ท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสารแนบ 1-5 ได้ที่ link สิ่งที่ส่งมาด้วย ๕
 1 2 >