ข้อมูลสถานพยาบาล

  เลขที่เอกสาร  รายการ
ประกาศ (สำหรับรพ.ประกันสังคม) เรื่อง การเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี (1 ธันวาคม 2564)
รายชื่อสถานพยาบาล รายชื่อสถานพยาบาลปลูกถ่ายไต/หัวใจ/ปอด/ตับ/ตับอ่อน/และปลูกถ่ายอวัยวะมากกว่าหนึ่งอวัยวะ
สถานพยาบาล ขอ user การตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล สำหรับสถานพยาบาลประกันสังคม
แจ้งเวียนประกาศ แจ้งเวียนประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคมฯ (กรณีการบำบัดทดแทนไต ลว.19 ส.ค.65)
แจ้งเวียนเพื่อทราบ แจ้งเวียนประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคมฯ
แจ้งเวียนเพื่อทราบ แจ้งแนวทางการจ่ายชดเชยค่ายารักษาพยาบาลสำหรับผู้ประกันตนที่ป่วยด้วยโรคติดเชื้อโควิด 19
แบบฟอร์ม แบบฟอร์มรายงานข้อมูลความต้องการชดเชยยา Trastuzumab (Herzuma) สำหรับ ผู้ป่วยรายเก่า
แบบฟอร์ม ขอให้รายงานยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชี จ(2)
แบบฟอร์ม ขอให้รายงานยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชี จ(2) แบบฟอร์ม (Excel)
แบบฟอร์ม ติดตามการรายงานข้อมูลยาต้านไวรัสเอชไอวีและยาบัญชี จ(2)
ประกาศ แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์กรณีผู้ประกันตนที่ป่าวยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID19))
ประกาศ แจ้งเวียนแนวปฏิบัติการจัดทำข้อมูลยาต้านไวรัส HIV และยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชี จ(2)
ประกาศ การรับสมัครสถานพยาบาลประกันสังคมประจำปี 2566
ประกาศ รายชื่อโรงพยาบาลให้บริการด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ปี 2565
ประกาศ การรับสมัครสถานพยาบาลประกันสังคมประจำปี 2565
ประกาศ การรับสมัครสถานพยาบาลประกันสังคม ประจำปี 2564 (สำหรับ รพ.รัฐบาล)
ประกาศ การรับสมัครสถานพยาบาลประกันสังคม ประจำปี 2564 (สำหรับ รพ.เอกชน)
รายชื่อสถานพยาบาล รายชื่อสถานพยาบาลประกันสังคมแยกรายจังหวัด ปี 2565 (1 ธันวาคม 2564)
สถานพยาบาล รายชื่อสถานพยาบาลประกันสังคม ปี 2564 แยกตามจังหวัด
สถานพยาบาล รหัสและรายชื่อสถานพยาบาลประกันสังคม ประจำปี 2565
 1 2 >