นโยบายความเป็นส่วนตัว สำนักงานประกันสังคม

23 ธันวาคม 2566

นโยบายความเป็นส่วนตัว
(Privacy Policy)

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลของท่าน ที่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ รวมถึงโดยไม่จำกัดเฉพาะ ชื่อ สัญชาติ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ความสนใจส่วนบุคคล ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ภาพถ่ายของท่าน หมายเลขประจำตัวที่ราชการออกให้แก่ท่าน ข้อมูลชีวภาพ (Biometric) เชื้อชาติ วันเกิด สถานะการสมรส ศาสนา ข้อมูลสุขภาพ และหรือข้อมูลอื่นใดที่ท่านกรอกเพื่อใช้บริการในแอพพลิเคชัน SSO+
สำนักงานประกันสังคมมีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านทางเว็บไซต์และแอพพลิเคชันของสำนักงานประกันสังคม ที่ชอบด้วยกฎหมาย โดยจัดเก็บข้อมูลเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ของสำนักงานประกันสังคมจึงต้องแจ้งให้ท่านทราบและขอความยินยอมก่อนเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว เพื่อประโยชน์ต่อการใช้งานของท่าน โดยสำนักงานประกันสังคมจะเก็บรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับ
ท่านสามารถเลือกว่าจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่สำนักงานประกันสังคม หรือไม่ก็ได้ แต่อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าหากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่สำนักงานประกันสังคม สำนักงานประกันสังคมจะไม่สามารถให้บริการแก่ท่านได้หากปราศจากข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยท่านสามารถกดปฏิเสธการใช้งานแอพพลิเคชันโดยถอนการติดตั้งออกจากเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่อุปกรณ์ดิจิทัลของท่านได้ทันที
การเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูล เกี่ยวกับ เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม จะอยู่ภายใต้ความยินยอมของท่านก่อนเท่านั้น

2. ข้อมูลที่สำนักงานประกันสังคมเก็บรวบรวมเมื่อท่านใช้บริการ
2.1 เมื่อท่านเริ่มต้นเข้าใช้งาน หรือ ลงทะเบียน “บัญชีผู้ใช้” เพื่อใช้บริการแอพพลิเคชัน SSO+ สำนักงานประกันสังคมขอทราบข้อมูลที่จำเป็นต่อการใช้งานดังต่อไปนี้ โดยจะขอให้ท่านระบุ
* หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่จำเป็นเนื่องจากสำนักงานประกันสังคมอาจส่งข้อความผ่านเอสเอ็มเอส (SMS) ไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านระบุเพื่อตรวจจับและป้องกันอย่างต่อเนื่อง มิให้มีการใช้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือใช้ในลักษณะฉ้อฉลหรือในทางมิชอบ นอกจากนี้สำนักงานประกันสังคมอาจใช้หมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านลงทะเบียนนี้เพื่อส่งข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับบริการให้แก่ท่าน
* ประวัติส่วนตัว
* ข้อมูลติดต่อ (เช่น อีเมล สถานที่อยู่)
2.2 เมื่อท่านติดต่อสอบถามข้อมูล สำนักงานประกันสังคมอาจขอข้อมูลเกี่ยวกับท่าน เช่น ชื่อ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ รุ่นของอุปกรณ์ดิจิxทัล สถานที่อยู่ รวมถึงข้อมูลอื่นๆที่จำเป็นต่อการแก้ไขปัญหา หรือเพื่อการบริการ
2.3 สำนักงานประกันสังคมอาจจัดเก็บบันทึกข้อมูลการเข้าออกเว็บไซต์  แอพพลิเคชัน (Log Files) ของท่าน โดยจะจัดเก็บข้อมูลดังนี้ หมายเลขไอพี (IP Address) หรือ เวลาการเข้าใช้งาน เป็นต้น หากท่านเลือกที่จะแชร์ตำแหน่งที่ตั้งของท่านกับสำนักงานประกันสังคม สำนักงานประกันสังคมจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้งและหรือหมายเลขไอพี ของท่านโดยอัตโนมัติไม่ว่าท่านจะโต้ตอบหรือใช้บริการ (เช่น เปิดแอพพลิเคชัน เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เป็นต้น) หากท่านเลือกที่จะเปิดใช้งานตำแหน่งโดยทำงานอยู่เบื้องหลังในแอพพลิเคชันของสำนักงานประกันสังคม สำนักงานประกันสังคมจะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับท่านแม้ว่าท่านจะไม่ได้ใช้งานแอพพลิเคชัน หรือปิดแอพพลิเคชัน (ตามที่ได้รับอนุญาตจากการตั้งค่าอุปกรณ์ของท่าน)
2.4 คุกกี้ เว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม อาจใช้คุกกี้ในบางกรณี คุกกี้ คือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่จัดเก็บข้อมูลซึ่งแลกเปลี่ยนระหว่างคอมพิวเตอร์ของท่านและเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม สำนักงานประกันสังคมใช้คุกกี้เฉพาะเพื่อการจัดเก็บข้อมูลที่อาจเป็นประโยชน์ต่อท่านในครั้งถัดไปที่ท่านกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม

3. ระยะเวลาการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
สำนักงานประกันสังคมจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านภายในระยะเวลาที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ ตราบเท่าที่สำนักงานประกันสังคมเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว โดยมีมาตรการรักษาความปลอดภัยตามสมควรเพื่อป้องกันการเข้าถึง การรวบรวม การใช้ การเปิดเผย การทำสำเนา การดัดแปลง การกำจัดข้อมูล หรือความเสี่ยงในลักษณะเดียวกันโดยไม่ได้รับอนุญาต

4. วัตถุประสงค์การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่สำนักงานประกันสังคมได้จัดเก็บ สำนักงานประกันสังคมจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไปดำเนินการอื่นนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ที่สำนักงานประกันสังคมระบุไว้ โดยทางสำนักงานประกันสังคมเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
4.1 เพื่อใช้ในการใช้งานของท่าน สำหรับการพัฒนา จัดให้ และปรับปรุงการบริการของสำนักงานประกันสังคม
4.2 เพื่อรวบรวมข้อมูลเป็นฐานข้อมูลของสำนักงานประกันสังคม หรือข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับจำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

5. การรักษาความมั่งคงปลอดภัย
ทางสำนักงานประกันสังคมมีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม ดังนี้
5.1 สำนักงานประกันสังคมป้องกันมิให้ข้อมูลสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ ดัดแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต
5.2 สำนักงานประกันสังคมจำกัดคนเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลไว้สำหรับเจ้าหน้าที่เท่านั้น เพื่อทำการประมวลผลข้อมูลให้โดยที่บุคคลเหล่านั้นต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับตามสัญญาอย่างเข้มงวด
5.3 การเข้ารหัส สำนักงานประกันสังคมใช้การเข้ารหัสแบบ Secure Sockets Layer (SSL) เพื่อให้แน่ใจได้ว่าการส่งผ่านข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างปลอดภัย

6. สิทธิของเจ้าของข้อมูล
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิดังต่อไปนี้ โดยสามารถแจ้งให้ทางสำนักงานประกันสังคมทราบเป็นลายลักษณ์อักษร โดยท่านสามารถแจ้งคำร้องผ่านทางอีเมล info@sso1506.com เพื่อแจ้งความประสงค์ดังต่อไปนี้
6.1 การคัดค้านหรือเพิกถอนความยินยอม
6.1.1 ท่านมีสิทธิโต้แย้ง หรือ คัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล สำนักงานประกันสังคมจะดำเนินการตามคำขอของท่านและจะไม่ เก็บรวบรวม เปิดเผย ส่งต่อ หรือนำไปใช้ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอีกต่อไป
6.2 การเข้าถึงข้อมลส่วนบคคล ท่านสามารถขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่าน โดยสำนักงานประกันสังคมจะนำส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ท่าน
6.3 การแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถขอให้สำนักงานประกันสังคมแก้ไขข้อผิดพลาดหรือข้อมูลที่ขาดหายในข้อมูลส่วนบุคคล
6.4 ขอให้ระงับการใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
6.5 การลบบัญชี - ท่านสามารถลบบัญชีผู้ใช้ของท่าน โดยส่งอีเมลมาที่ info@sso1506.com 
6.6 การลบข้อมูลส่วนบุคคล - ท่านสามารถขอให้ดำเนินการลบบัญชีและข้อมูลส่วนตัวของท่านที่เก็บโดยแอปพลิเคชัน โดยส่งอีเมลมาที่ info@sso1506.com หัวข้อ: “Data Deletion Request” ด้วยที่อยู่อีเมลเดียวกันกับที่ใช้ในบัญชี SSO+

7. ติดต่อสื่อสาร
สำนักงานประกันสังคมใช้ข้อมูลของท่านเพื่อติดต่อสื่อสารกับท่าน รวมถึงอีเมล ข้อความ (เฉพาะกรณีที่ท่านเลือกใช้งาน) หรือในแอพพลิเคชันของสำนักงานประกันสังคมเกี่ยวกับการแจ้งบริการใหม่ อัพเดตจากบริการอื่นๆ

8. ติดต่อสำนักงานประกันสังคม
สำนักงานประกันสังคม สำนักงานใหญ่
เลขที่ 8828 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000
โทรศัพท์ : 1560
อีเมล : info@sso1506.com
เฟซบุ๊ค : https://www.facebook.com/ssofanpage