การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

24 มีนาคม 2566

การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

   1. กฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทวิชาการ ในหรือต่างกระทรวงหรือกรม พ.ศ. 2564

   2. กฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทวิชาการ ในหรือต่างกระทรวงหรือกรม พ.ศ. 2564

   3. กฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทอำนวยการ ในหรือต่างกระทรวงหรือกรม พ.ศ. 2564

   4. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006-ว 13 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป

   5. หนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร 1006-ว 14 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ

   6. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006-ว 15 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ

   7. ประกาศ อ.ก.พ สำนักงานประกันสังคม ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนข้าราชการ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน และระดับอาวุโส

   8. ประกาศ อ.ก.พ. สำนักงานประกันสังคม ลงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนข้าราชการ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ

   9. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006 -ว17 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2568 เรื่อง ประสบการณ์ในงานที่หลากหลายสำหรับตำแหน่งประเภทอำนวยการ

   10. ประกาศ อ.ก.พ. กระทรวงแรงงาน ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562 เรื่อง การหนดหลักเกณฑ์ประสบการณ์ในงานที่หลากหลายของกระทรวงแรงงาน

   11. หนังสือสำนักงาน ที่ นร 1008.1-ว 20 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2555 เรื่อง การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง

   12. ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง การกำหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญของสำนักงานประกันสังคม