แผนการดำเนินงานประจำปี

06 กุมภาพันธ์ 2567

แผนการดำเนินงานประจำปี

   แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562

   แผนปฎิบัติราชการของสำนักงานกองทุนเงินทดแทน ฯ ประจำปี 2562

   แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563

   แผนปฎิบัติราชการของสำนักงานกองทุนเงินทดแทน ฯ ประจำปี 2563

   แผนปฎิบัติราชการของสำนักงานกองทุนเงินทดแทน ฯ ประจำปี 2564

   แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานประกันสังคม (พ.ศ.2563 - 2565)

   แผนปฎิบัติราชการของสำนักงานกองทุนเงินทดแทน ฯ ประจำปี 2565

   แผนปฏิบัติราชการสำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2566 (กองทุนประกันสังคม)

   แผนปฎิบัติราชการของสำนักงานกองทุนเงินทดแทน ฯ ประจำปี 2566

   แผนปฏิบัติราชการสำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2566 (กองทุนประกันสังคม) ฉบับ 2

   แผนปฏิบัติราชการสำนักงานประกันสังคม ปี 2567

   แผนปฎิบัติราชการของสำนักงานกองทุนเงินทดแทน ฯ ประจำปี 2567