​โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

14 กุมภาพันธ์ 2567

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

ข้อมูลพื้นฐาน

   o1. โครงสร้าง

   o2. ข้อมูลผู้บริหาร

   o3. อำนาจหน้าที่

   o4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

         - แผนปฏิบัติราชการสำนักงานประกันสังคม ระยะ 5 ปี ประจำปี 2566 (พ.ศ.2566 - 2570)

         - Infographic แผนปฏิบัติราชการสำนักงานประกันสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)

   o5. ข้อมูลการติดต่อ

   o6. กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง

         - พระราชบัญญัติ

         - กฎกระทรวง

         - ประกาศ

         - ระเบียบ

         - พระราชกฤษฎีกา

การประชาสัมพันธ์

   o7. ข่าวประชาสัมพันธ์

         - ข่าวประชาสัมพันธ์

         - ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

การปฎิสัมพันธ์ข้อมูล

   o8. Q&A

         - Live Chat

   o9. Social Network

          - Facebook

          - Youtube

          - Twitter 

          - Instagram

          - Line

          - Tiktok

o10. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

         - ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2565


การดำเนินงาน

o11. แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

         - แผนปฏิบัติราชการสำนักงานประกันสังคม ประจำปี พ.ศ. 2566 (กองทุนประกันสังคม)

         - แผนปฏิบัติราชการของสำนักงานกองทุนเงินทดแทนฯ ประจำปี พ.ศ. 2566

o12. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน

         - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานประกันสังคม ปี 2566 ไตรมาส 1 (มกราคม – มีนาคม 2566)

         - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานประกันสังคม ปี 2566 ไตรมาส 2 (มกราคม - มิถุนายน 2566)

         - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานประกันสังคม ปี 2566 ไตรมาส 3 (มกราคม - กันยายน 2566)

         - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานประกันสังคม ปี 2566 ไตรมาส 4 (มกราคม - ธันวาคม 2566)

o13. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

        - รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565

        * สรุปรายละเอียดการเบิกจ่ายเงินกองทุนเพื่อบริหารกองทุนเงินทดแทน ปี 2565 (ณ ธันวาคม 2565)

        * รายละเอียดการใช้เงินกองทุนเพื่อบริหารงานสำนักงานประกันสังคม ปี 2565 (ณ ธันวาคม 2565)

การปฏิบัติงาน

o14. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน                

            - แนวปฏิบัติ

            - คู่มือ

การให้บริการ

o15. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

        - คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ (ฉบับปรับปรุงเดือนตุลาคม พ.ศ.2565)

        - Info graphic 36 กระบวนงาน

 o16. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการกองทุนประกันสังคม

         - สถิติจำนวนการใช้บริการของผู้ประกันตน

 

o17. รายงานผลการสำรวจความพึงพอ ใจการให้บริการ

          - ผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการสำนักงานประกันสังคม ปี 2565

          * รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความพึงพอใจสำนักงานประกันสังคม ปี 2565

o18. E-Service

          - ผู้ประกันตน

          - สถานประกอบการ

          - ข้อมูลสถานพยาบาล

          - ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนตามมาตรา 40

 

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 o19. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

 o20. ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

         - แผนจัดซื้อจัดจ้าง

         - สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง

         - ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

         - ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

         - ประกาศเปลี่ยนแปลง - ยกเลิก

         - ประกาศราคากลาง (อ้างอิง)

         - ขายทอดตลาด

         - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

         - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี

 o21. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

         ปี 2566

         ธันวาคม           พฤศจิกายน         ตุลาคม                 กันยายน

         สิงหาคม          กรกฎาคม            มิถุนายน               พฤษภาคม

         เมษายน           มีนาคม               กุมภาพันธ์             มกราคม 

 o22. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุประจำปี

         - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ. 2565 ของสำนักงานประกันสังคม

         **สรุปรายการที่มีการจัดซื้อจัดจ้างปี2565 วิธีเฉพาะเจาะจง | วิธีคัดเลือก | e-biddingและประกาศเชิญชวนทั่วไป

 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

o23. นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

        - แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลฯ ระยะ 5 ปี (2566-2570)

        - แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 2566

o24. การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล

        - การดำเนินการตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566 (ณ มีนาคม 2566)

o25. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

     - ข้อบังคับคณะกรรมการประกันสังคมว่าด้วยการบริหารพนักงานประกันสังคม พ.ศ. 2562

(1) การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

     -  หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว17 ลว. 11 ธ.ค. 56 เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

     - หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว18 ลว. 11 ธ.ค. 56 เรื่อง การอนุมัติคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

(2) การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

     - ประกาศ อ.ก.พ. สำนักงานประกันสังคม ลว. 31 ส.ค. 65 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน และระดับอาวุโส

     - ประกาศ อ.ก.พ. สำนักงานประกันสังคม ลว. 30 ธ.ค. 64 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ

     - ประกาศสำนักงานประกันสังคม ลว. 19 พ.ค. 63 เรื่อง การกำหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิ ที่ ก.พ. รับรอง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญของสำนักงานประกันสังคม

     - ประกาศ อ.ก.พ. กระทรวงแรงงาน ลว. 13 มี.ค. 62 เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ประสบการณ์ในงานที่หลากหลายของกระทรวงแรงงาน

     - กฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภททั่วไปในหรือต่างกระทรวงหรือกรม พ.ศ. 2564

     - กฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทวิชาการในหรือต่างกระทรวงหรือกรม พ.ศ. 2564

     - กฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทอำนวยการในหรือต่างกระทรวงหรือกรม พ.ศ. 2564

     - หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว13 ลว. 11 ส.ค. 64 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป

     - หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว14 ลว. 11 ส.ค. 64 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ

     - หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว15 ลว. 11 ส.ค. 64 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ

     - หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว17 ลว. 18 ก.ค. 58 เรื่อง ประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานที่กำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ

     - หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.1/ว20 ลว. 27 ธ.ค. 55 เรื่อง การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง

(3) การพัฒนาบุคลากร

     - กฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

    - การให้ทุนการศึกษาและการลาศึกษาต่อ

    - แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรสำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2566

(4) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

     - กฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการฯ พ.ศ. 2552

     - ระเบียบสำนักนายกฯ ว่าด้วยการลาของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2555

     - ประกาศสำนักงานประกันสังคม ลว .17 เม.ย. 62 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสำนักงานประกันสังคม

     - ประกาศสำนักงานประกันสังคม ลว. 27 ก.พ.60 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานประกันสังคม

     - ประกาศสำนักงานประกันสังคม ลว. 27 ก.พ.60 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานประกันสังคม

(5) การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

     - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชฯ พ.ศ. 2564

     - ประกาศสำนักงานประกันสังคม ลว. 29 ธ.ค. 65 เรื่อง วินัยและการดำเนินการทางวินัยของพนักงานราชการ พ.ศ. 2565

     - การคัดเลือกบุคลากรดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรมของสำนักงานประกันสังคม

o26. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

        - สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565

  

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

o27. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

       - กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์กรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบ

       - ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนและเบาะแส

o28. ช่องทางแจ้งเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

       - ร้องเรียนร้องทุกข์/ทุจริตคอรัปชั่น

       - แจ้งเบาะแส/ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ(ศปท.สปส)

o29. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

       - รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566

 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

o30. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

        - รายงานผลการดำเนินการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงานประกันสังคม

 

นโยบาย No Gift Policy

o31. ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

          - ประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO GIFT POLICY)

          - ภาพประชาสัมพันธ์ นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO GIFT POLICY)

o32. การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

         - ผลการดำเนินการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

o33. รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

         -  แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

     o34. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

         - แบบรายงานแผนบริหารความเสี่ยงฯ สำนักงานประกันสังคม ประจำปี พ.ศ.2566

     o35. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

         - รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงฯ ประจำปีงบประมาณ 2566

 

แผนป้องกันการทุจริต

     o36. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

          - แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบ สำนักงานประกันสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

    o37.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

         - รายงานผลตามแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2566 (ไตรมาสที่ 1 - 2)

    o38.รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

         - รายงานผลตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบ ประจำปี 2565

 

มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม

     o39. ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

          - ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

          - ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรรมของสำนักงานประกันสังคม ปี 2565       

     o40. การขับเคลื่อนจริยธรรม

          - คณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานประกันสังคม

          - แนวทางประพฤติปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม Dos & Don'ts

          - รายงานผลการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่บุคคลากรของสำนักงานประกันสังคม ประจำปี พ.ศ. 2566

     o41. การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

          - กระบวนงานการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นของสำนักงานประกันสังคม

          - กระบวนงานการดำเนินการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

 

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

     o42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

         - ผลวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานประกันสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

     o43.การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

        - รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

       - ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญผู้มารับบริการหรือมาติดต่อราชการ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสำนักงานประกันสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566