โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA)

17 เมษายน 2567การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสำนักงานประกันสังคม

       - ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

          - ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

          - ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

แนวทางการประเมิน            

          - ปฏิทินการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

          - คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

ผลการประเมิน ITA            

       - ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  **ไฟล์ความละเอียดสูง Click

          - ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ข่าวประชาสัมพันธ์        

     - ผลวิเคราห์ : การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานประกันสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

     - ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง การปรับระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

          (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (RATING SCORE) **Infographic "RATING SCORE" Click

        - ครม. รับทราบผล ITA 64 และเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐเข้าร่วม ITA ปีงบฯ 2565 – 2570   

        - รายงานผลการประเมิน ITA 2565 พร้อมบทวิเคราะห์ ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้                 

 สื่อการเรียนรู้ ITA (วิดีโอแนะนำการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของหน่วยงานของรัฐ จำนวน 7 ตอน)

                - ตอนที่ 1 ความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของหน่วยงานของรัฐ   

                - ตอนที่ 2 ข้อแนะนำการเปิดเผย : ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน

                - ตอนที่ 3 ข้อแนะนำการเปิดเผย : ข้อมูลการบริหารงานของหน่วยงาน

                - ตอนที่ 4 ข้อแนะนำการเปิดเผย : ข้อมูลการบริหารเงินงบประมาณของหน่วยงาน

                - ตอนที่ 5 ข้อแนะนำการเปิดเผย : ข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน

                - ตอนที่ 6 ข้อแนะนำการเปิดเผย : ข้อมูลการส่งเสริมความโปร่งใสของหน่วยงาน

                - ตอนที่ 7 ข้อแนะนำการเปิดเผย : ข้อมูลการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน


สื่อประชาสัมพันธ์/รณรงค์ป้องกันการทุจริต โดย สำนักงาน ป.ป.ช. CLICK