โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA)

08 กุมภาพันธ์ 2566


โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(Integrity & Transparency Assessment: ITA) 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสำนักงานประกันสังคม

          - ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

          - ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

แนวทางการประเมิน            

          - ปฏิทินการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

          - คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ผลการประเมิน ITA            

          - ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

          - ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ข่าวประชาสัมพันธ์            

          - ครม. รับทราบผล ITA 64 และเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐเข้าร่วม ITA ปีงบฯ 2565 – 2570   

          - รายงานผลการประเมิน ITA 2565 พร้อมบทวิเคราะห์ ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้                 

 สื่อการเรียนรู้ ITA (วิดีโอแนะนำการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของหน่วยงานของรัฐ จำนวน 7 ตอน)

                - ตอนที่ 1 ความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของหน่วยงานของรัฐ   

                - ตอนที่ 2 ข้อแนะนำการเปิดเผย : ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน

                - ตอนที่ 3 ข้อแนะนำการเปิดเผย : ข้อมูลการบริหารงานของหน่วยงาน

                - ตอนที่ 4 ข้อแนะนำการเปิดเผย : ข้อมูลการบริหารเงินงบประมาณของหน่วยงาน

                - ตอนที่ 5 ข้อแนะนำการเปิดเผย : ข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน

                - ตอนที่ 6 ข้อแนะนำการเปิดเผย : ข้อมูลการส่งเสริมความโปร่งใสของหน่วยงาน

                - ตอนที่ 7 ข้อแนะนำการเปิดเผย : ข้อมูลการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน