SSO NO Gift Policy

31 มกราคม 2566

ประกาศสำนักงานประกันสัคม เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) พ.ศ. ๒๕๖๖